Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ - „KSIĄŻKA WARTA POLECENIA”.

2017.02.24§ 1
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów i rodziców  klas V Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela
Makuszyńskiego we Wronkach.
§ 2
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej –„KSIĄŻKA WARTA POLECENIA”.
§ 3
Cele konkursu:
• Popularyzacja czytelnictwa książek
• Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną
§ 4
Sposób przeprowadzenia konkursu:
• Praca wykonana jest przez ucznia i jego rodzica
• Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie Microsoft Office
PowerPoint 97-2003 i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programie (z rozszerzeniem *.ppt i *.pps)
• Prezentacja multimedialna powinna posiadać nie mniej niż 10 slajdów i nie więcej niż 20
• Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwiska i imiona autorów
• W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych
oraz o autorach pracy.
§ 5
Miejsce i termin składania prac:
• Prace należy dostarczyć na płycie CD do biblioteki szkolnej
• Prace przyjmowane będą do dnia 31.03.2017r. do godziny 14.00
§ 6
Kryteria oceny prac konkursowych
• Wartość merytoryczna i edukacyjna
• Oryginalne ujęcie tematu
• Estetyka pracy
• Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji
• Stopień zaawansowania techniki tworzenia prezentacji
• Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści
• Techniczna poprawność wykonania prezentacji.
• Poprawność językowa i merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji
§ 7
Na uczestników konkursu czekają nagrody rzeczowe
§ 8
Postanowienia końcowe
• Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna
• Przystępujący do konkursu uczestnicy akceptują  postanowienia powyższego Regulaminu
• Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego opublikowania pracy
na stronie internetowej szkoły.
• Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej naszej szkoły 


                                           ORGANIZATOR KONKURSU-KARINA MAJDAŃSKA