Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS II i III

2017.06.02Rok szkolny 2016-2017

 

CELE KONKURSU:

 • Rozwijanie zainteresowań językowych wśród najmłodszych
 • Propagowanie nauki języka angielskiego
 • Umożliwienie uczniom sprawdzenia swojej wiedzy  i znajomości środków językowych
 • Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
 • Dostarczenie uczniom satysfakcji i chęci do dalszej nauki języka.

 

 

TEMATYKA KONKURSU:

Konkurs sprawdza umiejętność operowania danymi środkami językowymi i stopień znajomości słownictwa podczas rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych w zakresie dotąd opanowanego materiału leksykalno-gramatycznego odpowiednio z klasy II i III . Nie wymaga opanowania materiału wykraczającego poza podstawę programową.

WARUNKI UCZESTNICTWA  I PRZEBIEG KONKURSU:

 •  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej nr 2 we Wronkach.
 • Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością treści z zagadnień określonych przez nauczyciela.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Konkurs składa się z jednego etapu (II etap odbędzie się w razie trudności z wyłonieniem trzech laureatów)
 • Konkurs polega na rozwiązaniu  testu  składającego się z  zadań otwartych i zamkniętych, w tym zadań na słuchanie, który rozwiązują uczniowie w ciągu 45 minut .
 • Uczeń przystępujący do konkursu zobowiązany jest posiadać przybory do pisania i rysowania.
 • Podczas konkursu uczniowie nie mogą korzystać z książek ani z żadnych pomocy dydaktycznych
 •  Niesamodzielne rozwiązywanie zadań lub korzystanie z niedozwolonych pomocy oznacza dyskwalifikację.


TERMINY KONKURSU:

 

Organizator   zastrzega  możliwość  zmiany  wyznaczonego terminu i godziny.

O wszelkich zmianach rodzice i uczniowie będą informowani  na bieżąco.

 Informacje o wynikach konkursu znajdować się będą na tablicy ogłoszeń przy sali nr 3.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na początku  czerwca 2017 roku.

  

NAGRODY

Laureatami konkursu są trzy  osoby, które uzyskały  największą liczbę punktów.

Laureaci konkursu otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe i specjalne wyróżnienia.

Każdy uczestnik konkursu otrzymuje ocenę celującą z języka angielskiego za udział w

konkursie.

 

 

Martyna Bilska