Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Konkurs recytatorski dla uczniów klas 1-8

2020.11.29REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

DLA KLAS I-VIII

„Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu”

I. Cele konkursu

   1. Popularyzowanie twórczości  patrona szkoły Kornela Makuszyńskiego.

   2. Rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów.

   3. Zainteresowanie uczniów prozą i poezją sławnego pisarza.

   4. Zachęcanie do występów na scenie.

   5. Prezentacja umiejętności uczniów.

   6. Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

II. Warunki uczestnictwa

   1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII.

   ► Realizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:

        ●  I kategoria wiekowa – klasy I-III,

        ●  II kategoria wiekowa – klasy IV-V,

        ●  III kategoria wiekowa – klasy VI-VIII.

   ► Uczestnik konkursu przygotowuje recytację dowolnego utworu Kornela Makuszyńskiego (poezji lub prozy).

III. Przebieg konkursu

   1. Konkurs przebiega w następujących etapach:

   ► 29.11.2020 r. do 11.12.2020 r. (do godz. 17.00)nadsyłanie nagrania z recytacją za pośrednictwem aplikacji Messenger lub na następujące adresy e-mail:

        ●  I kategoria wiekowa (klasy I-III):  paulina.mroczkowska@sp2wronki.pl

        ●  II kategoria wiekowa (klasy IV-V):  natalia.antoszewska@sp2wronki.pl

        ●  III kategoria wiekowa (klasy VI-VIII):  eliza.paszyk@sp2wronki.pl

Ważne!!!

1)  W nazwie przesyłanego pliku należy umieścić następujące informacje:

inicjał imienia, nazwisko, podkreślnik, kategoria wiekowa, podkreślink, klasa;

wzór: J. Kowalski_kat.2_kl.1a

2)  W nagraniu przed recytacją utworu każdy uczestnik konkursu powinien się przedstawić oraz podać tytuł wiersza lub książki, z której pochodzi recytowany tekst, oraz imię i nazwisko jej autora.

3)  Czas prezentacji:

●  dla I kategorii wiekowej – do 2 minut,

●  dla II i III kategorii wiekowej – do 5 minut.

Uwaga!

Czas przedstawienia się uczestnika nie wlicza się do czasu nagrania konkursowego.

 

   ► 12.12.2020 r. do 13.12.2020 r. – wyłonienie przez komisję konkursową  spośród nadesłanych nagrań 3 najlepszych recytacji z każdej kategorii wiekowej i udostępnienie ich na stronie faceebookowej szkoły do obejrzenia.

 

   ► 14.12.2020 r. do 18.12.2020 r. – głosowanie internautów za pomocą like’ów na najładniejszą recytację spośród wszystkich zamieszczonych filmików na stronie faceebookowej szkoły.

 

   ► 21.12.2020 r. – ogłoszenie wyników przeprowadzonego konkursu na stronie faceebookowej szkoły.

IV. Kryteria oceny

   1. Dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie (wartość artystyczna, oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora oraz jego wieku).

   2. Interpretacja tekstu.

   3. Kultura słowa.

   4. Ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój, scenografia).

V. Nagrody

   1. Laureaci I, II, III miejsca w danej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe  oraz dyplomy.

   2. Dodatkowa nagroda – „Aplauz Internautów” – zostanie przyznany osobie, której nagranie będzie cieszyło się największą popularnością spośród filmików umieszczonych na stronie faceebookowej szkoły.

   3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.

   4. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy.

 

 

 

 

 

Organizatorzy konkursu: Natalia Antoszewska, Paulina Mroczkowska, Eliza Paszyk, Lucyna Salska, Izabela Świniarska