Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego dla klas II

2016.04.25W dniach 28.04 (klasa 2c i 2d) i 29.04 (klasa 2a i 2b) o godzinie 8.00 w sali 8 odbędzie się Szkolny Konkurs Języka Angielskiego dla klas II organizowany przez Martynę Bilską.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS II

Rok szkolny 2015-2016

CELE KONKURSU:
• Rozwijanie zainteresowań językowych wśród najmłodszych
• Propagowanie nauki języka angielskiego
• Umożliwienie uczniom sprawdzenia swojej wiedzy  i znajomości środków językowych
• Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
• Dostarczenie uczniom satysfakcji i chęci do dalszej nauki języka


TEMATYKA KONKURSU:
Konkurs sprawdza umiejętność operowania danymi środkami językowymi i stopień znajomości słownictwa podczas rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych w zakresie dotąd opanowanego materiału leksykalno-gramatycznego z klasy II. Nie wymaga opanowania materiału wykraczającego poza podstawę programową.
WARUNKI UCZESTNICTWA  I PRZEBIEG KONKURSU:
• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II Szkoły Podstawowej nr 2 we Wronkach.
• Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością treści z zagadnień określonych przez nauczyciela.
• Udział w konkursie jest bezpłatny.
• Konkurs składa się z jednego etapu (II etap odbędzie się w razie trudności z wyłonieniem trzech laureatów)
• Konkurs polega na rozwiązaniu  testu  składającego się z  zadań otwartych i zamkniętych, w tym zadań na słuchanie, który rozwiązują uczniowie w ciągu 45 minut .
• Uczeń przystępujący do konkursu zobowiązany jest posiadać przybory do pisania i rysowania.
• Podczas konkursu uczniowie nie mogą korzystać z książek ani z żadnych pomocy dydaktycznych
• Niesamodzielne rozwiązywanie zadań lub korzystanie z niedozwolonych pomocy oznacza dyskwalifikację.

TERMINY KONKURSU:
Czwartek 28.04.16 godzina 8.00 s.8
Piątek 29.04.16 godzina 8.00 s.8

Organizator   zastrzega  możliwość  zmiany  wyznaczonego terminu i godziny.
O wszelkich zmianach rodzice i uczniowie będą informowani  na bieżąco.
Informacje o wynikach konkursu znajdować się będą na tablicy ogłoszeń przy sali nr 3.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na początku maja 2016 roku.
 
NAGRODY
Laureatami konkursu są trzy  osoby, które uzyskały  największą ilość punktów.
Laureaci konkursu otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe i specjalne wyróżnienia.
Każdy uczestnik konkursu otrzymuje ocenę celującą z języka angielskiego za udział w
konkursie.


Martyna Bilska